English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 控制性降压
 • 80
 • 备体外循环
 • 650
 • 限于介入法心脏瓣膜置换术和非体...
 • 输血指症动态监测
 • 35
 • 人次
 • 限急诊手术和需要大量输血的手术...
 • 术中血液加温治疗
 • 88
 • 颅内蛛网膜囊肿分流术
 • 2650
 • 桥小脑角听神经瘤切除术
 • 5500
 • 桥小脑角三叉神经鞘瘤切除术
 • 5500
 • 胼胝体切开术
 • 3560
 • 脑干肿瘤切除术
 • 8700
 • 丘脑肿瘤切除术
 • 8700
  <   1..  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..69 >

XML 地图 | Sitemap 地图