English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 下颌骨缺损钛板即刻植入术
 • 2001
 • 上颌骨部分切除术
 • 1805.5
 • 上颌骨次全切除术
 • 1805.5
 • 上颌骨全切术
 • 2380.5
 • 上颌骨扩大切除术
 • 2852
 • 颌骨良性病变切除术
 • 1138.5
 • 舌骨上淋巴清扫术
 • 1334
 • 舌恶性肿物切除术
 • 1426
 • 舌根部肿瘤切除术
 • 1713.5
 • 颊部恶性肿物局部扩大切除术
 • 2001
  <   1..  218 219 220 221 222 223 224 225 226 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图