English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 体外膜肺(ECMO)撤除术
 • 900
 • 体外膜肺(ECMO)的血泵更换术
 • 900
 • 体外膜肺(ECMO)的膜肺更换术
 • 900
 • 体外膜肺氧合(ECMO)运行监测
 • 100
 • 小时
 • 备体外循环
 • 500
 • 限于介入法心脏瓣膜置换术和非体...
 • 输血指症动态监测
 • 27
 • 人次
 • 限急诊手术和需要大量输血的手术...
 • DSA引导下神经脉冲射频术
 • 270
 • 经皮椎间盘臭氧注射术
 • 160
 • 术中血液加温治疗
 • 68
 • 2.神经系统手术
  <   1..  150 151 152 153 154 155 156 157 158 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图