English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 自杀态度调查
 • 20
 • 测查时间30分钟以内
 • 惊恐障碍评定量表
 • 20
 • 测查时间30分钟以内
 • 老年病例全面观察量表
 • 20
 • 测查时间30分钟以内
 • Conners父母问卷(PSQ)
 • 20
 • 测查时间30分钟以内
 • 精神科B类量表测查,包括
 • 阳性和阴性精神症状评定(PANSS)量表
 • 39
 • 测查时间30—60分钟
 • 慢性精神病标准化评定量表
 • 39
 • 测查时间30—60分钟
 • 紧张性生活事件评定量表
 • 39
 • 测查时间30—60分钟
 • 老年认知功能量表(SECC)
 • 39
 • 测查时间30—60分钟
 • 强迫症状问卷
 • 39
 • 测查时间30—60分钟
  <   1..  123 124 125 126 127 128 129 130 131 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图