English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 四肢多普勒血流图
 • 20
 • 单肢
 • 多普勒小儿血压检测
 • 2
 • 人次
 • 5.三维超声检查
 • 脏器灰阶立体成像
 • 100
 • 人次
 • 超声弹性成像
 • 50
 • 人次
 • 能量图血流立体成像
 • 100
 • 人次
 • 6.心脏超声检查
 • 普通心脏M型超声检查
 • 5
 • 人次
 • 普通二维超声心动图
 • 30
 • 人次
 • 床旁超声心动图(0.5小时)
 • 40
  <   1..  17 18 19 20 21 22 23 24 25 ..166 >

XML 地图 | Sitemap 地图